Ingøy Grendelag

Kontaktinfo

Åge Flaten
(leder)
aage(a)havoysundmaskin.no
926 61 926

Annen korrespondanse

7.01.10: Brev til Måsøy kommune vedrørende båtforbindelsene

til hovedsiden

Styremøte Ingøy grendelag

Lørdag 25. januar 2014

Til stede:

Åge Flaten
Monica Klausen
Erlend Hesten
Allan Klo (referent)

ÅRSMØTESAKER - OPPFØLGING

Logokonkurransen
Ingen innkomne forslag så langt.
Vi forsøker å kjøre påminnelser på Måsøy kommune’s nettsider, plakater, etc.

Venterommet kaia
Måsøy kommune har bidratt med 30.000 til etablering av vannforsyning/avløp.
Arbeidet forventes sluttført før St.Hans.
I tillegg skal vi søke driftsmidler. Edvin Vedvik har påtatt seg oppdraget med kontakt mot Finnmark fylkeskommune.

Informasjonsskilt
Skiltet som sto på kaia er ødelagt. Kona til Erik Næss har tilbudt seg å lage et nytt. Vi følger opp ideen.
Vi har fått to pristilbud på informasjonsskilt. Ett pristilbud var på 23.000 (eks mva) for to skilt.
Tilbud nr. 2 var på 4-5000 fra en leverandør i Hammerfest.
Dette inkluderer grafisk arbeid og print på værbestandig aluminium.
Vi bør sjekke om man kan etterprodusere skiltene med supplerte fjellruter, opplysninger etc.

Oddmund Arild’s gravfond
Ingen utvikling siden forrige styremøte. Åge følger opp.

Brøytemidlene 2014
Det er satt av inntil 25. 000 kroner til brøyting for hyttefolket.
Om snøforholdene tilsier det, blir veien åpnet i forkant av påska, og forsøkt holdt åpen frem mot våren så lenge midlene rekker.

Ingøy kirke
Kirkevergen har i et folkemøte 4. august 2013 sagt at han skulle jobbe videre med en stiftelse som skulle ivareta kirkens fremtid, og deretter melde tilbake til grendelaget.
Denne tilbakemeldingen har ikke kommet. Nylig ble det kjent at Måsøy menighet ønsker å gi bort kirka.
Grendelaget gjør en henvendelse til kirkevergen og ber om tilbakemelding på en evt. stiftelse.
I tillegg har det kommet innspill på kronerulling for å pusse opp kirka.

INNKOMNE FORSLAG

Forslag fra Erik Næss

1: Innkjøp av 3 bord av samme type som de eksisterende på Klubben. Ensartede bord vil gjøre det enklere ifht. borddekking under større arrangement. I tillegg begynner enkelte av dagens bord å bli ’skranglete’.
Innkjøp av dobbel kaffetrakter samt innkjøp av 2 store presskanner for kaffe/vann.
Vedtak
Grendelaget undersøker prisen for 3 stykk bord.
Grendelaget kjøper inn dobbel kaffetrakter.

2: Grendelaget tar initiativ til en felles ’turløype’ for Måsøy kommune som går innom minst én post på hver av øyene som trafikkeres av M/S Kobbøy, noe som kan ses på som et forsøk på å bedre samarbeidet mellom de forskjellige delene av kommunen. Dersom man kan dokumentere at man har vært på samtlige poster får man kjøpe et synlig bevis på dette til selvkost.
Vedtak
Ingøy grendelag sender forslaget videre til Måsøy reiseliv for vurdering.

3: Ingøy grendelag får trykket opp flere av T-skjortene som fås kjøpt etter å ha besøkt de tre fjelltoppene på Ingøy.
Vedtak
Ref. forslag. I dag finnes det et privat initiativ om T-skjorter for toppturer på Ingøy.
Grendelaget vil oppfordre de som driver med dette til å fortsette med prosjektet og komplettere utvalget T-skjorter.
Harejakta

Forslag fra Ole Jørgen Thaule

Forslagsstiller mener dagens harejakt på øya praktiseres på en uetisk måte.
Thaule hevder at hareungene er veldig små ved jaktstart, som er 10. september, og mener årets siste kull kommer svært sent på Ingøy.
Thaule foreslår å utsette jaktstart til 1. oktober, noe som han mener vil løfte både etiske prinsipper ved jakta, i tillegg til å øke harestammen på Ingøy.

Vedtak
Ingøy grendelag videreformidler Thaule’s forslag til Måsøy jeger og fiskeforening.

Forslag fra flere om utleie av sykler og transportstøtte for kjøring til hyttene
Ingøy Grendelag ser ikke muligheten for å bistå i denne saken. Dette bør en oppgave for den enkelte.

Forslag om rydding av yttersanda (ned mot den gamle kaia)
Ingøy grendelag tar initiativ til en dugnad der området ryddes i løpet av våren.

Skolebygget
Måsøy kommune fattet vedtak høsten 2013 om å kvitte seg med skolen.
Det er kommet inn en henvendelse om i hvilken grad grendelaget er villige til å overta skolebygget.
Grendelaget setter ned en komite som kommer med sin innstilling til Måsøy kommune om fremtidig disponering/overtakelse av skolebygget fra 2014/15.
Det må gjøres raske grep for å få spilt inn grendelagets syn på saken til kommunale myndigheter.

Nedleggelse av Ingøy skole
Ingøy grendelag opprettholder sin tidligere holdning, og vil igjen anmode Måsøy kommune om å bevare skolen. Vi skjønner heller ikke hvorfor denne saken kommer opp igjen, da argumentene for å bevare skolen er framført tidligere. Det er tidligere – fra Måsøy kommune’s side – gitt løfter om at skolen skal bevares til eleven er ferdig på skolen, altså våren 2015.
Det hører med til historien at det er budsjettert for normal skoledrift ut 2014. Det betyr i praksis at det kun er vårsemesteret som ikke formelt er på plass.
Det virker derfor meningsløst å igjen skal ta stilling til denne saken. Grendelaget sender en ny henvendelse til politikere og formannskap.

Festkomiteer
Det har vært utfordrende å få på plass folk som kan ta ansvar for de forskjellige arrangementene.
Ingøy grendelag ønsker å understreke viktigheten av at folk flest er villige til å stille opp ved behov og å fullføre forpliktelser.
I skrivende stund mangler vi folk til å arrangere Solfesten 8. februar og Bryggedansen siste helga i juli. For de som føler seg kallet, kontakt Åge.

Ingøytreff 2015
Arrangementet krever aktiv innsats av et visst antall nøkkelpersoner. Vi oppfordrer folk til å melde seg allerede nå. Ingøytreffet skal arrangeres i uke 30 (siste i uka i juli). Kontakt Åge for detaljer.

Grillhytta
Det finnes i dag ikke en ordning for vedlikehold og regler for bruk av grillhytta, som ble reist for fire år siden.
Ingøy grendelag utarbeider et regelverk for bruken, samt vedlikehold. Vi forsøker å få til vedlikehold i mai måned. Erlend får ansvaret for å koordinere dette.

Logokonkurranse

Ingøy Grendelag lyser med dette ut en logokonkurranse der målsettingen er å lage en logo for Ingøy.
Logoen skal brukes til å markedsføre øya og kan inngå i etiketter og varer som blir solgt fra øya.

En jury bestående av styret i grendelaget samt næringsdrivende på øya vil kåre en vinner.

De 3 beste forslagene premieres. 1. premie: kr 1 000, 2. og 3. premie: á kr 500. Vinnerne vil bli presentert på Ingøy Grendelags hjemmesider/facebooksider.

Ny logo skal være ferdig utarbeidet og godkjent av juryen innen utgangen av april 2014.

Logoforslag sendes til Allan Klo innen 17. februar 2014.

Kriterier

* Logoen skal ha lokal forankring
* Logoen bør skape en assosiasjon til stedet
* Logoen bør være gjenkjennelig og minneverdig
* Logoen bør kunne fungere i svart/hvitt og farger samt kunne forstørres og forminskes uten at kvaliteten forringes.

Det kan sendes inn skisser eller ideer dersom noen har en god ide de ikke klarer å sette på papiret.
Alle som ønsker å delta kan sende inn forslag.

Ingøy Grendelag eier alle 3 premierte vinnerlogoene og har full råderett over dem i all framtid.

Grendelaget kan fritt bruke logoene som er premiert og kan videreutvikle logoforslag. Det kan f.eks bety at en logo ikke nødvendigvis brukes slik den er kommet inn, spesielt der det er en ide/skisse som er innsendt.


Styremøte Ingøy grendelag

Lørdag 28. september 2013

Til stede: Åge Flaten, Erlend Hesten, Monica Klausen, Janne Klausen og May Scott.

Åge innleder møtet og har en gjennomgang av sakene fra årsmøtet.

Sak 2.1 Navneendring
Bjørnar Moe har sendt inn nødvendige papirer til Brønnøysundregisteret.

Sak 2.2 Ingøy kirke
Kirkevergen jobber videre med saken.

Sak 2.3 Veivedlikehold
Erlend purrer på Thorleif Hanssen vedr. nedsettelse av et utvalg på 3 personer for å vurdere vedlikehold av vei, og evt. støtte til et slikt vedlikehold.

Sak 2.4 Brøyting av vei/vintervedlikehold
Dette pkt gjelder ikke brøyting av hovedvei, men veiene til hyttene.
Styret ønsker et eget møte vedr. denne saken, der det foreslås at det skal settes
dato for åpning av veiene, og at scooterkjørerne anmodes om å kjøre utenfor
veiene. Det er viktig at utvalget for vedlikehold av vei (se sak 2.3) også er forberedt til dette møtet.

Sak 2.6 Venterommet på kaia, vann/avløp
Søknad er sendt med kopi til rådmann og teknisk sjef, venter på svar fra
kommunen. Åge følger opp saken.

Sak 2.9 Innkjøp av benker
Benker kjøpes inn og settes ut våren 2014.
May sjekker priser i Alta, Åge sjekker i Havøysund.

Sak 2.10 Fjering av utrangerte kjøretøy fra Ingøy
Ingøy Grendelag sender en henvendelse til kommunen vedr. hvilke planer som foreligger vedrørende fjerning av bilvrak/ evt. utarbeide en plan. Åge følger opp dette.

Sak 2.11 Logo for Ingøy
Forespørsel til Allan Klo om å sette ned et utvalg på 3 personer som kan utarbeide kriterier for konkurransen.

Sak 3 Regnskap
Grendelaget ønsker ikke å ha noen fremtidig forpliktelse mht til Oddmund Arilds
gravsted, Åge tar kontakt med advokaten for å få avklart dette.
Janne sjekker med kommunen hvorvidt klipping av gress på kirkegården er
et kommunalt ansvar. Denne saken behandles videre på neste styremøte.

Innkjøp av TV
Grendelaget har gått til innkjøp av TV, som skal stå på ?Klubben?. Åge, Erlend og Hugo sørger for plassering / oppheng.

Festkomité/arrangementer
Styret foreslår at det velges fast festkomitè for ett år av gangen, og at denne velges på styrets årsmøte.
Det er også satt opp følgende forslag til faste datoer / helger for tilstelninger som
arrangeres hvert år:

2. helg i februar - SOLFEST
Siste helg i juli - BRYGGEDANS
Siste helg i september - HØSTFEST
1.helg i desember - JULEBORD


Oppgradering av inventar på klubben
Monica og May skaffer oversikt over hva vi har, og hva vi mangler.
Lager også kostnadsoversikt over evt. nyanskaffelser. Styret ønsker også klare regler for utlån av inventar.

Saker til medlemsmøter/årsmøte
Lapper som blir lagt i Grendelagets postkasse bør dateres.
Styret informerer om at flg sak er mottatt i postboksen :
Grendelaget kjøper gammel asfalt for kr 100.000,-, eller spiller lotto
for kr 100.000,-.

Nytt styremøte
Holdes i uke 47, med påfølgende medlemsmøte/orienteringsmøte på Ingøy.
(Julebordshelga, lørdag 7.desember 2013, med værforbehold)

Ingøy 28. september 2013
May Scott (referent)


Årsmøteprotokoll Ingøy grendelag

Tid: Lørdag 3. august 2013, Kl. 15.00 - 17.30
Sted: Kafeen på gammelbruket.

Det møtte 27 stemmeberettigede personer. Åge Flaten (leder) ledet møtet, Erik Næss ble valgt til referent.

Sak 1: Årsberetning
Leder gikk igjennom årsberetningen. Leder beklager på vegne av styret at det har vært lite formell styreaktivitet. Leder berømmet spesielt arrangementskomitéens for bryggedansen siste helg i juli for et flott gjennomført arrangement. Ingen bemerkninger til årsberetningen.

Sak 2: Innkomne forslag
2.1. Navneendring
Årsmøtet vedtok mot en stemme å endre navnet til «INGØY GRENDELAG» fra dato.

2.2. Ingøy kirke
Framtiden til kirka ble diskutert. Stor enighet om å arbeide for å bevare kirken. Møte med kirkevergen 4. august vil kunne gi noen signaler og svar om veien videre. Ingen forslag til avstemming.

2.3. Vedlikehold av vei
Forslag fra Bjørnar Moe om å bevilge noen penger fra Grendelagets midler til veivedlikehold.
Vedtak: Det nedsettes et utvalg for å vurdere vedlikehold av vei og støtte til slikt vedlikehold. Torleif Hanssen leder utvalget og får med seg ytterligere 2 personer i arbeidet. Enstemmig.

2.4. Brøyting av veien på Ingøy/vintervedlikehold
Vedtak: Inntil kr 25.000 av grendelagets midler avsettes til snøbrøyting av veiene på Ingøy vinteren 2013-2014. Styret i grendelaget administrerer brøytingen. Enstemmig.

2.5. Ingøy Idrettslag
Saken ble ikke behandlet med henvisning til at Idrettslaget ikke har noe med grendelaget å gjøre.

2.6. Venterommet på kaia. Vann/avløp
Vedtak: Styret i Ingøy Grendelag søker Måsøy kommune om vederlagsfritt å legge inn vann og avløp, herunder toalett. Søknaden sendes kommunen innen utgangen av august 2013. Enstemmig.

2.7. Styrets sammensetning i Ingøy Grendelag
Vedtak: Styret i Ingøy Grendelag består av 5 personer. Leder, nestleder, sekretær, styremedlem og styremedlem. I tillegg velges 2 varamedlemmer til styret. Leder, nestleder og sekretær velges av årsmøtet for 2 år. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 1 år. I oddetallsårene er leder på valg. I partallsårene er nestleder og sekretær på valg. På årsmøtet i 2013 velges nestleder og sekretær for 1 år. Enstemmig.
Tilleggsforslag: Leder velges blant de fastboende medlemmene. Dette forslaget falt.

2.8. Klipping av gresset på kirkegården
Forslaget om en ordning av klippingen av gresset på kirkegården ble trukket av forslagsstiller.

2.9. Innkjøp av benker
Vedtak: Grendelaget går til innkjøp av 3 solide og mest mulig vedlikeholdsfrie sittebenker/rastekalver. Den ene plasseres på toppen av skaret. Enstemmig.

2.10. Fjerning av utrangerte motorkjøretøyer fra Ingøy
Vedtak: Ingøy Grendelag henstiller til kommunen om å utarbeide en plan for å få fjernet fra øya alle typer motoriserte kjøretøy som ikke er i bruk. Enstemmig.

2.11. Logo for Ingøy
Vedtak: Ingøy Grendelag nedsetter et utvalg for å gjennomføre en konkurranse der målsettingen er å lage en «logo» for Ingøy. En logo som kan brukes til å markedsføre øya og som kan inngå i etiketter på varer som blir solgt fra øya. Utvalget utarbeider kriterier for innholdet på logoen. Vinneren av konkurransen kåres av en egen jury bestående av styret i grendelaget og næringsdrivende på øya. Enstemmig.

Sak 3: Regnskap
Leder gjennomgikk regnskapet for 2013, og konkluderer med at Ingøy Grendelag har en solid økonomi. Det framkom merknader i forhold til at grendelaget har brukt noen av midlene i Oddmund Arilds gravfond uten at det framkom i regnskapet.
Ellers ingen bemerkninger.

Sak 4: Valg
Valgkomitéens forslag ble vedtatt uten motforslag. Det nye styret:
- Leder: Åge Flaten, valgt for 2 år
- Nestleder: Erlend Hesten, valgt for 1 år
- Sekretær: Allan Klo, valgt for 1 år
- Styremedlem: Monica Klausen, valgt for 1 år
- Styremedlem: May Sigrid Scott, valgt for 1 år

Som varamedlemmer ble Arnstein Larsen og Janne Klausen valgt for 1 år.
Årsmøtet valgte deretter følgende valgkomité: Monica Thomassen, Reidar Johnsen og Maren Larsen.

Ingøy 3. august 2013
Erik Næss (referent)


Styremøte 3. juni 2012

Følgende møtte: Åge Flaten, Torleif Hansen, Hugo Benjaminsen , Erik Næss, Erlend Hesten

Sak 2-2012
IGU ber kommunen regulere tomta til aggregathuset til boligformål.

Sak 3-2012
IGU har mottatt kr 20 000,- fra Oddmund Arilds dødsbo for å vedlikeholde og plante på Oddmund Arilds gravsted. Saken tas opp på årsmøtet for prinsipiell diskusjon.

Sak 4-2012
IGU har mottatt kr 5000,- til sporsetter (skiløyper) fra Fefo. Leder undersøker om midlene kan omdisponeres til f.eks. turkasser.

Sak 5-2012
Leder i IGU følger opp manglende kursing i bruk av hjertestarter fra leverandøren av denne.

Sak 6-2012
Leder informerte om at Allan Klo er leder av valgkomiteen for årsmøtet i IGU.

Sak 7-2012
Årsmøte i IGU avholdes kl 15.00, lørdag 4. august 2012.

Sak 8-2012
IGU søker kommunen om å få legge inn vann, og utslippstillatelse, i venterommet.

Erik N ref.


Styremøte 24. september 2011 - 14:30

Følgende møtte: Åge Flaten, Torleif Hansen, Edvin Vevik , Linn Sæther, Erlend Hesten

Sak 8/2011 - Konstituering av styret
Følgende valg ble foretatt:Leder:Åge Flaten
Nestleder:Erlend Hesten
Sekretær: Linn Sæther

Sak 9/2011 Venterom – orientering /drøfting
Leder Åge Flaten orienterte om venteromssaken, og kunne opplyse at bruk av Moelven-brakker ikke blir aktuelt pga. av forskjellige forhold.
Han opplyste videre om sin kontakt med Måsøy kommune angående bevilget beløp til formålet. Han hadde fått bekreftet at de avsatte midlene til formålet, kr. 33.000,- var tilgjengelig ut året 2011.
Styret var enig om å få fortgang i saken med nybygg.

Vedtak: Det utarbeides skisse over bygget, samt kostnadsoverslag for bygging og driftskostnader, samt finansiering.
Edvin undersøker om ”Kai og venteromsfondet” som tidligere var administrert av FFR for fylket, ennå eksisterer.

Sak 10/2011 – Årlig arrangementsplan for Ingøy Grendeutvalg
Styret ble på et tidligere årsmøte bedt om at Ingøy grendeutvalg skulle stå for de faste arrangementene, for derigjennom å kunne skaffe midler til felles beste, og å utvikle trivselsfremmende tiltak for befolkningen og besøkende.

Følgende årlige arrangement/aktiviteter ble besluttet gjennomført i Grendeutvalgets regi

Solfest Februar
Nasjonaldagen 17. mai
Sommerkafe /spesielt helger juni – august
Bryggedans hvert år helg ca. uke 30
Ingøyfestival hvert 5. år ca. uke 30:
Høstfest oktober
Julebord 1. uke i desember

Det vil bli nedsatt arrangementskomiteer for arrangementene. Det er fint hvis det melder seg frivillige til å forestå arrangementene. Ønsker om å bidra i arrangement kan gjøres til sekretæren. For høstfesten i år er Trine Klausen og Arnstein Larsen ansvarlig komité.
Det er enighet i styret om at utover disse, vil også andre evt. kunne avvikle tiltak av trivselsfremmende karakter for fastboende og besøkende på øya.

Sak 11/2011 – Tilrettelegge for tilflytting / bosetting

Det var en innledende drøfting omkring emnet. Hva kan gjøres for å tilrettelegge for å få flere fastboende til Ingøy?
Saken vil bli tatt opp på nytt på et senere møte.

Sak 12/ 2011 Idédugnad

Grendeutvalget ønsker at alle som er glad i vår perle, kommer med idéer til å videreutvikle det flotte potensialet som øya har. Vi ber derfor om at alle som har forslag og idéer til videreutvikling av øya, bruker Grendeutvalgets postboks på butikken til å sende inn forslag og idéer, evt. sender en e-post til Åge Flaten.

Vi har muligheter som:
3-Toppers vandring (allerede etablert av egen gruppe) Ferskvann
Fiskemuligheter
Sightseeing
Øyhopping i samarbeid med Rolvsøy, Måsøy, Havøysund –Boreal
Egg
Bær
Jakt
Rikt fugleliv
Arrangementer / Grillhytten /Platten dans?
Tilrettelegge for telt - /camping i området v /grillhytten /toalettet
Ballbane? Sandvolleyball ? Skytebane /bygge miljø?
Mer / annet?

Møtet hevet 17:45


Årsmøte i Ingøy Grendeutvalg 20. august 2011 - 15:20

11 betalende medlemmer møtte, inkludert styret.
Formannen refererte fra saker som styret hadde behandlet siden siste årsmøte i 2010.

Det ble fremlagt regnskap som per 1. januar 2011 viste en kontantbeholdning/bankinnskudd på

kr. 209.500,-

Beholdning i dag, 20. august 2011, er på

kr. 187.000,-

Det er pr. dato ingen gjeld.

Styremøtets sak nr. 7/2011 om å endre medlemskontingenten til kr. 10,- pr. medlem for 2012 ble lagt fram og enstemmig vedtatt..

Valg av styre for neste periode.

Som nytt styre ble foreslått og valgt enstemmig:

Åge Flaten, Torleif Hansen, Erlend Hesten, Edvin Vevik og Linn Sæther.

Som varamedlemmer til styret ble foreslått og valgt enstemmig:

1: Erik Næss
2: Hugo Benjaminsen
3: Svein Wærnes


Styremøte 20. august 2011 - 14:30

Følgende møtte: Åge Flaten, Torleif Hansen, Edvin Vevik, Lars Nibe.
Erlend Hesten hadde meldt forfall.

Sak 7/2011 - Kontingent
Forslaget om å fjerne kontingenten må forkastes siden laget er registrert i Brønnøysundregistrene og mottar midler fra grasrotandelen i Norsk Tipping.
Laget må da ha en kontingent/medlemsliste.

Styret sender følgende forslag til årsmøtet:
Kontingenten for 2012 settes til kr. 10,- per medlem.

Forslaget enstemmig vedtatt.
 

Møtet hevet 15:00


Medlemsliste per 29. juni 2011

Grendeutvalget sender ikke ut oppfordringer om å betale kontingent. Derfor er det nok mange som glemmer å registrere seg, eller er usikre på om de faktisk er medlemmer.

Vil du bli medlem, kan kontingent (kr. 50,- per person, per år) betales på Krambua.
Du kan også betale til grendeutvalgets konto 4910.11.65972.

Ingøy Grendeutvalg består i dag av 17 medlemmer:

Jenny Nilsen
Jørgen Nilsen
Lars Nibe
Linda Nilsen
Åge Flaten
Ellen Strande
Marianne Kristiansen
Bjørn Kristiansen
Ingebjørg Strande
Torleif Hansen
Edvin Vevik
Lillemor Vevik
Erlend Hesten
Monica Thomassen
Bjørnar Moe
Erna Heggem Klo
Allan Klo

Åge Flaten, 29. juni 2011


Styremøte 13. juni 2011

Følgende møtte: Åge Flaten, Torleif Hansen, Erlend Hesten, Edvin Vevik og Lars Nibe

Sak 1/2011 - Oppfølging av kommunalt tilflyttingsprosjekt
Det ble vedtatt å invitere rådmannen til Ingøy for å gi en orientering om hvor saken står nå. Det vil da bli anledning til å komme med innspill, spørsmål og meninger.
Tidspunktet for et slikt møte fastsettes av rådmannen.

Sak 2/2011 - Venterom anløpskaia
Kommunen har tidligere bevilget kr. 33.000,- til prosjektet.
Tidsfristen for å benytte midlene er gått ut, men det er innrømmet forlengelse til utgangen av inneværende år for å få prosjektet realisert.
Man tar kontakt med kommunen for å få avgitt grunn nede ved kaia.
Planen er å sette opp venterommet på anvist, kommunal plass mellom trekaia og mot moloen.

Det skal så legges en plan for hvordan et venterom skal kunne oppføres.
Et av forslagene er å få tak i en brukt Moelvenbrakke.

Sak 3/2011 - Garasjeanlegg ved kaia i Havøysund
Det er kommet ønske om å få opprettet et garasjeanlegg nært fergeleiet i Havøysund.
Garasjene er ment for øyboere som har bil stasjonert i Havøysund.
Grendeutvalget skal ikke på noen måte være økonomisk involvert i dette, men vil jobbe opp mot kommunen for å se om dette kan gjennomføres.

Erlend kontakter kommunen for å få deres syn på saken.

Sak 4/2011 - Bruksregler for grillhytta
Det blir tatt kontakt med kommunen v/kirkevergen for å få på plass en formell avtale om kjøp av strøm fra deres strømuttak ved kirkegården.
Fram til årsmøtet vil man prøve å komme med forslag til noen "kjøreregler" for bruken av grillhytta, ansvarsforhold etc. Forslag mottas med takk.

Sak 5/2011 - Topp 3-tur
Det vedtas å gå til innkjøp av 3 stk. turkasseres som plasseres ut på henholdsvis Ingafjellet, Vaktstufjellet og Mafjordfjellet.

Sak 6/2011 - TV2's innspilling av serien "Jenter på hjul".
Grendeutvalget har mottatt et forslag fra kommunen med punkter man mener kan være av interesse å få frem som en markedsføring av Måsøy kommune.
I denne oppstillingen er også noen punkter fra Ingøy og Fruholmen, og vi er bedt om å komme med flere, evt. andre forslag om ønskelig.

Styret har diskutert dette og tror det vil kunne medføre betydelig dugnadsarbeid herfra for å kunne tilrettelegge for opptak. Med fjorårets innsats rundt Ingøytreffet i friskt minne, er vi redd et nytt dugnadsopplegg kan føles som en belastning av mange.
Vi lurer også på om TV-programmet vil gi positive ettervirkninger av betydning.

Man skal huske at turistveiprosjektet - der Ingøy i utgangspunktet var med - ble endret til å stoppe i Havøysund. Vi er ikke lengre en del av prosjektet og blir neppe tilført lokale midler slik det tidligere ble lovet.

Dersom kommunen vil trå til for tilrettelegging av TV-opptak, og bruke av de bevilgede midler (300.000,-) for å gjennomføre opptakene på Ingøya, er det selvfølgelig greit.
Inntil videre vil man tenke på saken og tar gjerne i mot innspill og synsing fra publikum.

Åge Flaten, Torleif Hansen, Erlend Hesten, Edvin Vevik og Lars Nibe. sign.


Telefonmøte 27. februar 2011

Innkjøp av oppvaskmaskin til "klubben" i skolebygget.
Ingøy Grendeutvalg har hatt en telefonrunde blant styrets medlemmer om saken.
Det ble enighet om å ta et slikt innkjøp med en kostnadsramme på ca. 7.000,-


Telefonmøte 31. januar 2011

Innkjøp av ny hjertestarter
Det ble besluttet å kjøpe inn ny starter med tilhørende utstyr som erstatning for den gamle som finnes på øya.
Prislappen på ca. 25.000,- (inkl. kurs) dekkes i sin helhet av Ingøy Grendeutvalg


Referat fra møte28. september  2010

Møtet ble satt kl. 09:30

Møtet ble satt kl. 21:15
Fra styret møtte Åge Flaten, Erlend Hesten, Torleif Hesten, Edvin Vevik, Lars Nibe
I tillegg var Svein Wærnes og Roy Simonsen innkalt fra varalista

Sak 19/2010 - Medlemskontingent
Det er framkommet opplysninger om at for å få midler fra Norsk Tippings Grasrotandel må man ha registrert medlemsmasse.
Disse midlene utgjør en viktig inntekt for Ingøy Grendeutvalg. Det ble derfor enstemmig besluttet å fortsette med årlig medlemskontingent.

Det ble videre vedtatt å sette kontingenten per medlem til kr. 50,- per år.

Sak 20/2010 - Kart over FeFo's eiendommer på Ingøy.
Det ble besluttet å be om kart som klart markerer Fefo's eiendommer på Ingøy.

NB! FeFo viser i brev til det kartmateriale som er lagt ut på Internett fra Nordatlas. De mener man der skal finne det nødvendige materiale. Noe mer utfyllende finnes ikke, opplyser FeFo.

Sak 21/2010 - Oljevernberedskap
Torleif orienterte om et forestående møte i Havøysund i oktober d.å.
Det ble også diskusjon om forbedret ankomst til øya i form av ny beredskapskai, utbedring av seilingsled m.m.

Det ble besluttet å undersøke mer om konsekvensutredningen som Eni Norge har gjort vedrørende området Ingøy. Når det foreligger kunnskap om dette vil en ta saken til ny behandling og
fremsette krav som måtte være aktuelle i denne sammenheng.

Sak 22/2010 - Skolesituasjonen på Ingøy
Saken ble diskutert grundig, og man vil jobbe opp mot kommunen og de politiske partier for å få forståelse for viktigheten av fortsatt skole på Ingøy. Dette for at en mulig tilflytting
av barnefamilier ikke hindres av forhastede vedtak.
Man vil også vise til andre svært store og negative ringvirkninger en nedleggelse kan få for Ingøy-samfunnet.

Møte hevet 23:15

Åge Flaten, leder, sign.


Referat fra møte 22. september  2010

Møtet ble satt kl. 09:30
Følgende møtte: Torleif Hansen, Åge Flaten, Lars Nibe, Edvin Vevik, Erlend Hesten

Sak 13/2010 - Konstituering nytt styre

Følgende ble enstemmig valgt:

Leder: Åge Flaten
Nestleder: Erlend Hesten
Sekretær: Lars Nibe
Faste medlemmer: Torleif Hansen, Edvin Vevik
Varamedlemmer: Linn Sæther, Roy Simonsen, Svein Wærnes, Herdis Bærøy

Sak 14/2010 - Eiendommer på Ingøy
Brev fra Gudleif Kristiansen med ønske om at FeFo utarbeider kart over eiendommer på Ingøy som skiller klart mellom Fefo's og private eiendommer
Se sak 20/2010 (28.09.10) for svar fra FeFo.

Sak 15/2010 - Jakt på gås.
Det ble vedtatt å søke om tillatelse til gåsejakt i én uke på vårparten, for eksempel kvotejakt i siste halvdel av april.
Begrunnelsen er at man mener stammen nå er for stor og i ferd med å blant annet ødelegge Ingøyas attraktive multebærland.

NB: På vegne av Ingøy grendeutvalg har Lars Nibe hatt flere og lange samtaler med FeFo om mulighetene for fellingstillatelse på vårparten for å redusere bestanden.
Det ble slått fast at FeFo ikke er rett adressat for en slik henvendelse.
En eventuell søknad må sendes Direktoratet for Naturforvaltning. Det ble imidlertid presisert at man anser det usannsynlig at en slik søknad vil bli innvilget derfra.
Skal det sendes en søknad må gåsa først ble ansett som et skadedyr for øye, og det skal mye til.
For å komme videre med saken ble man oppfordret å ta kontakt med de kommuner i Trøndelag som har fått innvilga slike fellingstillatelser med bakgrunn i skadedyrprinsippet.
Man vil da kunne få en orientering om framgangsmetoden.


Sak 16/2010 - Medlemskontingent
Det ble diskutert om man skulle fjerne medlemskontingenten eller fortsette som i dag.
Man ble enig om å ta opp saken på et senere møte.

Sak 17/2010 - Skolesituasjonen på Ingøy
Styret mener det ikke er grunn til å endre politiske vedtak om at det skal være undervisning på Ingøy når det er barn i skolepliktig alder.
Styret vil følge saka nøye.

Sak 18/2010 - Oppslagstavle
Det ble vedtatt å innhente tilbud på 1-2 oppslagstavler til utvendig bruk for plassering på eksempelvis kaia og ved butikken.

Møtet hevet kl. 11:00

Åge Flaten - leder, sign.


Referat fra møte 11. september  2010

Møtet ble satt kl 15:20. 10 medlemmer møtte.


Sak 1 - Årsberetning
Leder refererte fra siste års saker. Det var avholdt 12 saker i perioden

Sak 2 - Regnskap
Regnskap for siste periode ble fremlagt og viser en disponibel kapital på
240.256,01
Det ble opplyst at der også er 6.800,- som pr. dato ikke er kommet med i regnskapet, og som kommer i tillegg til ovennevnte.

Sak 3 - Valg av styre
Følgende ble valgt til faste medlemmer:

Åge Flaten, Erlend Hesten, Torleif Hansen, Lars Nibe, Edvin Vevik (repr. hyttefolket)
Varamedlemmer:
Linn Sæther, Roy Simonsen, Svein Wærnes, Herdis Bærøy

To av det nye styrets medlemmer var ikke til stede. Styret gjennomfører konstituering og velger leder på et senere møte.

Møtet avsluttet kl. 17:30

Åge Flaten - leder, sign.


Referat fra møte 22. juni 2010

* Kontrakten fra Eni ble drøftet. Evy får i oppgave å sjekke en del av punktene der.
* Dugnadsliste. Hva må gjøres og hva er gjort?
* Innkjøp som må gjøres nå pga leveringstid. Liste laget og varer og utstyr bestilles i dag.
* Må sjekke opp priser på utemøbler. Hugo og Åge tar det
* Må sjekke opp priser på toalettkabiner. Leie kontra kjøp. Monica tar det
* Mulighet for lønnet arbeid for grendeutvalget. Maling av gymsalen utvendig

Dugnadsliste
* Grillhytta og platten. Lage trappene, snekre hytta og platten ferdig, lage gelender, male do.
* Volleyballbanen. Sette fast stokkene, sette opp nett, merke banen
* Kirka. Skrapes og males
* Kirkegården. Male ferdig bårehus, slå gresset
* Teltleirområdet. Slå gresset, ordne doene på skolen, sette opp telt fra sivilforsvaret
* Kafeen. Rydde, vaske, presenning på taket
  Kaiomårdet. Rydde ferdig, vaske, ordne kaidekket, snekre gelender
* Gymsalen. Klargjøre for eventuell overnatting
* "Ståkken". Snekre gelender, beise platten pluss evt møblene
* Skilt. Lage div skilt
* Fotballbanen. Ordne banen, sette opp mål
* Sette opp festivalteltene

Dette er det av dugnad som vi vet må gjøres. Så kommer alt det andre!!!

Referent: Monica


Referat fra styremøte 23. mai 2010

Følgende møtte: Monica Klausen, Åge Flaten, Herdis Bærø, Erling Johansen, Lars Nibe, Erlend Hesten og Laila Olaussen

Sak 8/2010: INGØYFESTIVALEN – OPPDATERING/FREMDRIFT
Det ble orientert om hvor lang arbeidet var kommet.
Tilskudd fra Repvåg, Sparebanken 1 (tot.30000)
Muntlig tilsagn fra ENI (ikke skriftlig bekreftet)
Det ble gitt klarsignal for innkjøp av material til platt/gulv
Festivaltelt (25000) og gulv til grillhytte (13000)
Ytterligere investeringer vil avhenge av bekreftet tilskudd fra ENI.

Sak 9/2010: FREMDRIFT VENTEROM
Saken utsettes inntil avklaring byggealternativ.

Sak10/2010: VALG LEDER
Nåværende leder trekker seg f.o.m. 1. juni pga. flytting.
Ny leder frem til årsmøte i august blir Åge Flaten.
Ny nestleder Erlend Hesten. Lars Nibe rykker opp som fast medlem i styret.


Møtet avsluttet kl. 1415

Riktig utskrift:
Erling Skarv Johansen
 


Referat fra styremøte 14. februar 2010

Følgende møtte: Monica Klausen, Åge Flaten, Roy Simonsen, Erling Johansen

Sak 1/2010: INGØYFESTIVALEN – OPPDATERING/FREMDRIFT
Det ble orientert om hvor lang arbeidet var kommet.
Foreløpig ingen svar på søknad om tilskudd.
Vedtar å søke tilskudd fra Sparebank1, Måsøy kommune og Repvåg Kraftlag
Må også sende søknad om disp. av uteområde til partytelt.
Monica purrer på kommunen vedr. mobile toalett.
Evy bes sette opp sjekkliste for hva som skal gjøres og hvem.

Sak 2/2010: VAKTMESTERSTILLINGEN INGØY
Man vedtar å sende et brev til kommunen for å få fortgang i arbeidet med å finne ny vaktmester når Lars Nibe slutter.

Sak 3/2010: TILFLYTTINGSPROSJEKT
Vedtar å sende ny purring til kommunen vedr. oppstart prosjekt.

Sak 4/2010: VALG AV KOMITEER/UTVALG
Grendeutvalget ønsker å videreføre ordningen med festkomite og ber Joar Hesten/Ingebjørg/Linn danne festkomite og prøve å verve flere medlemmer til komiteen.

Sak 5/2010: VEDTEKTER
Leder orienterte om vedtekter som ble utformet i forbindelse med søknad om opptak i Foretaksregisteret – og som blir lagt frem til godkjenning på neste årsmøte.

Sak 6/2010: VILTPLEIE/JAKTREGLER
Det ble lest opp en henvendelse fra k.styrerepr. Gudleif Kristiansen (SP) og man slutter seg til det svar som ble gitt av leder med henvisning til tidligere vedtatte oppfordring herfra.
For øvrig ønskes det utarbeidet kart til jegere hvor forbudte jaktområder blir avmerket.

Sak 7/2010: MEDLEMSVERVING
Det legges ut medlemsblokk på butikken og startes verving på nettsiden.

Møtet hevet kl. 1430
Erling Skarv Johansen/leder/sign.


Grasrotandelen

Nå kan du bidra til grendeutvalget hver gang du leverer lotto- eller tippekupongen.
Ingøy Grendeutvalg kom nylig med i ordningen, slik en rekke andre frivillige lag og foreninger har gjort etter at Grasrotandelen kom på plass i mars 2009.
For å bidra til grendeutvalgets arbeid, oppgi grendeutvalgets foretaksnummer, som er 994883224.
Du kan selv følge med på hvor mye ditt lag eller din forening har klart å generere via Grasrotandelen. Dette kan du finne hos Norsk Tipping.

Hva er grasrotandelen?

Grasrotandelen går ikke utover innsatsen eller premien din, men kommer i tillegg til det du spiller for. Forutsetningen er at laget eller foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret.
Det har ingenting å si om du taper eller vinner på spillet ditt. Du blir heller ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Har du for eksempel spilt for 100 kroner på Lotto gir Norsk Tipping fem kroner som går direkte til den mottakeren du selv har plukket ut. Premien din blir like stor – uansett om du benytter deg av Grasrotandelen eller ikke

Enkel dugnad

Spillerkortet til Norsk Tipping er selve nøkkelen til Grasrotandelen. Du må altså spille registrert for å kunne gi inntil fem prosent av innsatsen din til den organisasjonen eller foreningen du ønsker. Når du har funnet frem til den du ønsker å støtte, blir dette registrert på deg som spiller. Dermed sikrer du at mottakeren din blir støttet hver gang du spiller – selvfølgelig uten at det går på bekostning av innsatsen din eller premien din.
Grasrotandelen gjelder på alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra.
Kilde: Norsk Tipping


Referat fra styremøte 21. november 2009

Følgende møtte: Monica Klausen, Åge Flaten, Herdis Bærø, Edvin Vevik og Erling Johansen

Sak 2/09 – REGISTRERING I FORETAKSREGISTER
Ingøy grendeutvalg vedtar å registrere Ingøy grendeutvalg i foretaksregisteret. Fullmakt delegeres til Bjørnar Moe å forestå det praktiske rundt registreringen.
Enstemmig vedtatt

Sak 3/09 - INGØYTREFFET 2009
Ingøy Grendeutvalg vedtar å stå økonomisk ansvarlig for Ingøytreffet sommeren 2009 – og dermed forestå søknad til fylkeskommunen om tilskudd til festival.
Budsjettet vil bli regulert etter at endelig finansiering er klar.
Tidligere overskudd fra Ingøytreffet forutsettes overført til grendeutvalgets bankkonto til fri disposisjon.
Betegnelsen Ingøytreff vil av praktiske grunner bli endret til ”Ingøy-festivalen”.
Leder får fullmakt til å utforme søknaden til Fylkeskommunen i samråd med Evy Berg.
Enstemmig vedtatt

Sak 4/09 - KOMMUNAL VAKTMESTERSTILLING INGØY
Grendeutvalget uttrykker bekymring for hva som skal skje med stillingen når nåværende vaktmester går av med pensjon våren 2009.
Grendeutvalget vil ta opp dette med kommunen for å få en avklaring hvilke planer som foreligger når vi har innhentet mer info om saken.
Enstemmig vedtatt

Sak 05/09 – TILFLYTTINGSPROSJEKTET
Grendeutvalget fortsetter å jobbe videre mht. søknaden til kommunen om midler til prosjektet.
Enstemmig vedtatt

Møtet hevet kl 17.00
Erling Skarv Johansen/leder/sign.
 


Referat fra årsmøte 24. oktober 2009

Av 29 betalende medlemmer var 9 tilstede.
Møtet startet 1500

Styremedlem Erling Skarv Johansen ønsket velkommen til møtet.
Og ble valgt som møteleder. Sekretær for møtet: Lars Nibe

Sak 1 – Årsberetning
Det ble orientert av møteleder om saker som var behandlet siste periode.
Årsberetning ble tatt til orientering

Sak 2 – Regnskap
Det fremlagte regnskap ble godkjent.

Sak 3 – Valg
Ingen forslag fra valgkomiteen forelå,
Det ble valgt helt nytt styre:
Faste medlemmer: Åge Flaten, Edvin Vevik (hyttefolkets liste)
Monica Klausen, Erling Johansen og Erlend Hesten(fastboende)
Varamedlemmer:Lars Nibe, Svein Wærness, Roy Simonsen,
Herdis Bærøy,Bjørnar Moe, Stig Furu, Laila Olaussen

Sak 4 – Eventuelt
Det ble fastsatt åpent møte 14.10.09 kl. 15 på Klubben –
ang. planlegging av Ingøydagene til neste år

Møtet hevet 1700

Riktig utskrift bevitnes:
Erling Skarv Johansen

 STYREMØTE AVHOLDT 24.10.09 PÅ KLUBBEN kl. 1700

Sak 1 –Konstituering av nytt styre

Følgende  styre ble enstemmig valgt:
Leder: Erling Skarv Johansen
Nestleder:Åge Flaten
Faste medlemmer: Edvin Vevik, Erlend Hesten og Monica Klausen
Vara - fastboende: 1.Lars Nibe 2.Svein Wærness 3.Roy Simonsen
4.Herdis Bærø
Vara - hyttefolk: 1.Bjørnar Moe 2.Stig Furu 3.Laila Olaussen


Riktig utskrift bevitnes
Erling Skarv Johansen/leder